کلرزن خطی

کلرزن خطی استخر

کلرزن خطی به منظور تزریق کلر در زمان کار دستگاه تصفیه استخر به کار برده میشود. کلرزن خطی محفظه ای است که داخل آن قرص های کلر قرارمیگیرد و به وسیله جریان آبی که از سمت پمپ استخر جریان دارد قرص های کلر در طی زمان مشخصی حل شده و بدین وسیله کلر به آب استخر تزریق میگردد.

کلرزن خطی استخر در دو سایز 2 کیلو گرمی و 4 کیلوگرمی تولید میگردند.

با توجه به سهولت استفاده از کلرزن خطی و استفاده از قرص کلر با انحلال آهسته دیگر نیازی به استفاده از کلرزن اتوماتیک به شیوه قدیمی نخواهد بود.

 

کلرزن خطی استخر