سطل سونا

سطل و ملاقه چوبی جهت استفاده در سونای خشک.

سطل چوبی سونا خشک