سنگ سونا

جهت توضیع یکنواخت تر حرارت نگهداری گرما و همچنین زیبایی بیشتر در روی هیتر و یا منقل سونا از سنگ مخصوص استفاده میگردد.

سنگ سونا باید تحمل شوک حرارتی را داشته باشد.

سنگ سونا در بسته های 12 کیلویی موجود است

سنگ هیتر سونا خشک