مبدل استخر

مبدل استخر دستگاهی است شامل دو جداره که در یک جداره آن آب بویلر و یا دیگ شوفاژ حرکت کرده و در داخل جداره دیگر آن آب استخر گردش میکند. بدین وسیله آب استخر بدن اینکه با آب سیستم گرمایشی شوفاژ مخلوط گردد تبادل حرارت انجام داده و گرم میگردد.

مبدل استخر در حقیقت همانند مخزل کوییل دار یا مخزن دوجداره در ساختمان عمل میکند. با توجه به مصرف مواد شیمیایی در آب استخر و مقدار اکسیژن و همچنین نا خالصی های آب جنس مبدل استخر باید طوری انتخاب شود که در مقابل خوردگی مقاوم بوده و همچنین حداکثر تبادل حرارت و حداقل رسوبات در آن صورت گیرد. 

با توجه به مطالب فوق معمولا مبدل استخر از نوع لوله و پوسته و جنس آن استیل انتخاب میگردد.

ظرفیت مبدل استخر با توجه به حجم آب استخر و شرایط آب و هوایی منطقه و فصول مورد استفاده انتخاب میگردد.

مبدل حرارتی استخرمبدل استخری استیل